Medimart Choi Wan

Address: Shop A309, Choi Wan Shopping Centre, Choi Wan Estate, Ngau Chi Wan
Opening Hours: Mon – Sun 10:30 – 20:00
Tel: 2668-0881 Fax: 2668-0622